Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na internetových stránkách https://www.drexleroriginal.com
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je Josef Drexler se sídlem Klášterec 37, Olšany, 78962, okres Šumperk
identifikační číslo IČO: 03991504, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese drexleroriginal.com

Základní ustanovení

Předmětem těchto webových stránek je nabídka zboží a služeb spojených se zemědělstvím. Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi
pomocí webu drexleroriginal.com , případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává kupující souhlas také reklamačním
řádem.

Nákupem produktu kupující vyjadřuje svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami a v případě nákupu mimo území České republiky vyjadřuje svůj jedinečný a neodvolatelný souhlas s řešením všech úkonu dle právního řádu a zákonů České republiky výhradně.
Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých produktů i služeb.
V cenách produktů a služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.
Více informací najdete na stránce o ochraně osobních údajů na drexleroriginal.com

Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami produktů ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného produku či služeb po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného produktu bude bez chyb nepřetržitý.
Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného produktu nebo služeb nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný produkt nebo službu předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Práva a povinnosti odběratele

Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
Odběratel je povinen přihlašovací údaje, ke svému účtu na stránkách
drexleroriginal.com, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím svých přihlašovacích údajů.

Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.

Uzavření smlouvy

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky na bankovní účet dodavatele.
Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.

Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že produkt či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro produkt či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití produktu či služby uvádí nebo pro který produkt či služba obvykle používá.

Odstoupení od smlouvy

Produkty a služby na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

Autorská práva

Autorství původních produktů se nemění úpravou na zakázku.
Úpravy na zakázku se provádí se souhlasem autora, bez dotčení autorských práv.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.04.2024.